ขอบคุณ~

posted on 23 May 2009 13:18 by i--smile

 

ข  อบ คุ น

ควา มรั ก ร อบ ๆ กา ย

ขอ บ คุน อา ก า ศร้ อ นๆ
ที่ทำ ใ ห้ รู้ ว่า กู ยัง อ ยู่บ น โล ก


ข อบ คุ น สิ่ง ที่ ทำให้รู้สึก ดี

ข อบ คุ น หั วใ จ ดว ง นี้

ที่ เก็บ ค วา ม ทร ง จำ ไว้ ไม่ รู้ ลืมข อบ คุ น ค นที่ ก ล่า ว ข านขอ บคุ น ตำ น าน นิ ทา น ส อ น สั่ งขอ บคุ น ใน พลั ง ที่ ม า กขึ้ นข อบ คุน จุ ด ยืน ที่ มีอ ยู่ขอ บคุ น ค ว าม รู้ ใน หั วส ม องข อ บ คุน ร่า งก า ยทั้ ง 32 ปร  ะการขอ บ คุ ณ พลั งจั ก ร ว าล ที่ ยิ่ง ใ หญ่


ข อบ คุ ณค ว า ม ใส่ ใ จ จ าก พ่ อแ ม่


ขอ บคุ น ในค วาม รัก ที่ แ ท้ จริ ง

ข อ บคุ น ทุก ๆส ร รพ สิ่ งบ น โ ลก


ขอ บ คุน ค ว า มเ ศ ร้ าโ ศก แล ะน้ำ ต า

ที่ ทำใ ห้ เสี ยง หัว เร าะแ ล ะร อ ยยิ้ม มี ค่ าก ว่ าเ ดิม


ข อบ คุ ณ ส่ ว น เติ ม เ ต็ ม ขอ ง ชี วิต


ขอ บ คุณ ด วง อ าทิ ต ย์ที่ ทำ ให้ โ ล กส ด ใ ส


ข อบ คุ น คว า มห่ว ง ใ ยจ า กทุ ก คน

ขอ บคุ น อย่ า งเ ปี่ ย มล้ น กั บ สิ่ง ที่ ได้ รู้


ข อบ คุ น ค รู ผู้ สอ น สั่ง


ข อบ คุ ณ อ า หา ร ทุก ๆ มื้ อ

ข อบ คุ นห นั งสื อ ที่ ได้ อ่ า น

ข อ บคุ น ขอ ง หว าน ๆ แ ส นอ ร่ อย


ขอ บคุ น คว าม ส ง บใ น จิ ตใ จ

ข อ บคุ น ค วา ม สง สัย ไม่ รู้จ บ


ข อบ คุ น ที่ ค้ นพ บ ก ดดึ ง ดูด

ข อบ คุ น ทา ง ห ลุดพ้ น ที่ร ออ ยู่

ข อ บคุ น ทรั พ ยา ก รที่ มี ค่า


ขอ บ คุน ช่ วง เว ล า แห่ ง ค ว าม สุข

ข อ บคุน ทุ กๆ สิ่ ง ที่ เ ป็น ฉั น


ขอ บคุ น วั นต่ อ ไ ป ที่ รุ่ง เ รื อง

ขอ บคุ น ควา มฝั น เฟื่ อ ง ที่ เ ป็น จ ริง

ขอ บคุ น ที่ สิ ง สถิ ตย์ ที่ เ รีย ก ว่ าบ้ า น

ข อบ คุน เพ ล ง เ พร า ะๆ

ขอ บ คุน ล ม หา ย ใจ ที่ รู้ ตัว

ข อ บคุ น คว า ม  ก ตั ญญู   รู้ สำนึ ก

 

ขอ บ คุน ค วา ม รู้ สึ ก ที่ ค ง ที่

ข อ บ คุนจิต ใ ต้สำ นึ กที่ ยิ่ ง ให ญ่

ข อบ คุ น โ อก า สที่ วิ่ ง เข้ า ม า

ขอ บ คุน ญ า ติ พี่ น้ อง และ พ้ อง เ พื่อ น

ขอบคุณ สิ่ ง ที่ย้ำ เ ตื่อ น เพื่ อ นส ติ

ขอ บ คุณ ท้ อ ง ฟ้า ที่ ยังเ ห มือ น เดิ ม

ข อ บ คุณ คว าม ส ง บ แล ะ สั น ติ

 

ขอ บ คุ ณ

ข อ บคุ ณ


ข อบ คุ น ข อ บคุ ณ ข อ บคุ ณ ~


ชีวิ ต ที่ส ง บ สุ ข จา ก ภา ย ใ น


ข อ บคุ น คว าม ดี ง า ม จ าก ภ าย น อก


F o r  e v e r + + +

Comment

Comment:

Tweet

รู้สึกว่าเราควรพูดว่าขอบคุณให้มากขึ้นอีก
ขอบคุณที่เป็นคุณdouble wink

#1 By Nerd de Scriptorus on 2009-05-23 17:32